0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ประกาศมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่อทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกได้เกินสองครั้งต่อปีปฏิทิน

46880978 816439778695768 9081609434295173120 n