0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ระเบียบการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย ใหม่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม