0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อฯ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งที่ 100/2562 ลง 11 มี.ค. 2562 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

1561686171381