k10

คำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ตม.จว.จันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐  เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/21.PDF ด้วยความใส่ใจ คุ้มครอง ดูแล ความปลอดภัยของคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสังคมไทย จาก ตม.จว.จันทบุรี หากมีข้อสงสัย / ข้อร้องเรียน /แจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าว หรือคนต่างชาติกระทำผิดกฎหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-7127 หรือสายด่วน 1178

21jpg Page1

21jpg Page2