0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)

บันทึกหลักการและเหตุผล  ดาวน์โหลด

ตารางเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด

ข้อมูล จาก สำนักงานกำลังพล ตร.

http://human.police.go.th/202102/540/

แสดงความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOwn9PhJBlV0AnIxbfIkQu7AteJk9uTe2Z_HslQCTys__pQ/viewform