0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ระเบียบการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศ…

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาดไทย

ประกาศมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่อทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ม.37 , 38 แห่ง พ…

ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาศัย ต้องดำเนินการแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวภาย...

Read more

ตรวจคัดกรองสกัดกั้นไวรัส โคโรน…

ตม.จว.จันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้กำชับให้ จนท.ประจำจุดตรวจถาวรบ้านแหลมและจุดตรวจถาวรบ้านผักกาด ร่วมกับแพทย์ ตม.ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทาง...

Read more

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 ตม.จว.จันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา  สุรัติสุพพัต รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี เป็นผู้อำนวย...

Read more

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ไฟไหม้ห้องคว…

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 ตม.จว.จันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาตเวท  พงษ์ศักดิ์ และ พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา  สุรัติสุพพัต ร...

Read more

ฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 ตม.จว.จันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาตเวท  พงษ์ศักดิ์ และ พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา  สุรัติสุพพัต ร...

Read more

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต…

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR Training) ให้กับข้าราการตำรวจในสังกัด เพื่อใช้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต...

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร…

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี // โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...

Read more

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน…

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำส...

Read more

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 ตม.จว.จันทบุรี โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช...

Read more
อ่านทั้งหมด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

       ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พา...

Read more

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการเชิญชวนเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุร...

Read more

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรั…

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตม.จว.จันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธีคัดเลือก  ดาวน์โหลด ...

Read more

ยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอา…

ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ)  ดาวน์โหลด ...

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อม…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3 (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธ...

Read more

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตรวจคนเข้าเมืองจั...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

1.  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. เอก...

Read more
ดูทั้งหมด