k10

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว เดินทางกลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์
วันอังคาร, 03 เมษายน 2561
แนวทางการดำเนินการ 1.  แรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใดให้เดินทางกลับเข้ามา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น 2. ... Read More...

จัดซื้อจัดจ้าง

IMAGE ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีฯ
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ... Read More...
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560
1.  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว... Read More...