0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

คู่มือประชาชน

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ์ ิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ่ .ศ. 2520

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

การรับแจ้งทีพักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน  90 วัน

การแจ้งทีพักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

การเยียมผู้ต้องกักรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร่ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522